منشور اخلاقی

منشور اخلاقی هلدینگ آتیه پردیسان

  • تعهد به کیفیت
  • اعتقاد به ابتکار و نوآوری
  • احترام به جایگاه انسانی کارکنان
  • ارزش افزایی برای مشتریان و دیگر ذی نفعان
  • تعهد به ایجاد و حفظ فضای رقابتی سالم در کسب  و کار
  • مسئولیت پذیری در قبال توسعه پایدار جامعه
  • تعهد به حفظ اسرار سازمان و ذی نفعان